Strafferett

Forsvarer

StrafferettStraffesaker er etter mitt skjønn noe av det mest interessante en jurist kan arbeide med, og jeg har i mange år påtatt meg oppdrag som forsvarer.

Den som blir mistenkt av politiet for å ha gjort en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av advokat på ethvert trinn av etterforskningen. Blir det tatt ut tiltale har du nesten alltid krav på forsvarer på det offentliges bekostning. Min erfaring er at jo tidligere jeg som advokat kobles inn i saken, desto større mulighet har jeg til å påvirke utfallet.

Forsvarers oppgave er å få frem alt som taler til siktedes gunst. Forsvarer sørger for å få iverksatt etterforskningsskritt, som vil være fordelaktig for klienten, herunder å fremskaffe mulige nye bevis. Om politiet vil ha klienten varetektsfengslet, er det min oppgave å påse at fengselsoppholdet blir så kortvarig som mulig. Dertil er det naturlig å ivareta kontakten med mistenktes familie, som ofte både er uvitende og urolige.

Strafferett

Bistandsadvokat

Min bakgrunn har gjort det naturlig for meg også i stor grad å interessere meg for den som er blitt utsatt for en kriminell handling. I visse typer sedelighetssaker har fornærmede krav på å få oppnevnt egen advokat. Som bistandsadvokat er det min oppgave å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken. Når den som er blitt utsatt for overgrep blir bedt om å møte hos politiet eller i retten for avhør, er det en selvfølge at også jeg som bistandsadvokat er tilstede. Hele veien har fornærmede behov for informasjon om hva som skal skje, hvilke rettigheter hun eller han har, og opplysninger om hvordan politiet og domstolen arbeider.