Barnevern

Å få sitt eget barn, er noe av det største et menneske kanoppleve. Frykten for å miste barnet, at det skal skje den lille noe vondt, er antakelig noe av det verste.

Barnevernet skal påse at våre små får trygge og gode oppvekstvilkår, at ingen barn lider overlast. Vi er dessverre nødt til å ha et offentlig barnevern, og ofte gjør de som arbeider der en god jobb.

Men av og til går det galt. Det fattes vedtak på spinkelt grunnlag. Foreldre blir feilaktig fratatt sine barn. En gutt og en jente får ikke lenger ha kontakt med mor og far. I seg selv et grusomt overgrep mot dem alle. 

Barnevern

Møtet med barnevernet kan være tøft. Foreldre som havner i en slik situasjon, trenger råd og støtte fra en nøytral fagperson. Tusen spørsmål melder seg i det øyeblikk en saksbehandler fra barnevernet ringer og forteller; Det skal gjennomføres en undersøkelse, for å avklare i hvilken grad du er i stand til fortsatt å ha omsorgen for din egen sønn eller datter.

Betyr dette at noen vil ta fra deg ungen?
Må du godta å få fremmede mennesker inn i stua?
Hva skjer om du nekter?
Kort sagt - Hvilke rettigheter har du?

Mitt arbeid med barnevernsaker består blant annet i å veilede foreldre, helt fra første kontakt med barnevernet. Dersom du ønsker det, er jeg selvfølgelig med når du blir innkalt til møter. Jeg undersøker om barnevernet har lovhjemmel for de vedtak som fattes, og informerer deg om muligheten for å påklage. Om du beslutter deg for å klage – ja, det er ditt eget valg.

Ofte kan saken avsluttes på et tidlig stadium, ved at partene blir enige om hjelpetiltak, som foreldrene kan leve med og som barnevernet anser er en betryggende ordning. Slike hjelpetiltak kan for eksempel være barnehageplass, støttekontakt, økonomisk tilskudd til familien, eller at hjemmet settes under tilsyn for en begrenset periode. Uten samtykke fra den barnet bor fast hos, kan slike tiltak aldri iverksettes.

Dersom barnevernet fatter vedtak om å overta omsorgen for et barn, må saken behandles av fylkesnemnda innen bestemte frister. Foreldre med foreldreansvar er alltid parter i slike saker. Det innebærer at man har rett til advokat på det offentliges bekostning, man har krav på innsyn i sakens dokumenter, kan møte personlig i fylkesnemnda, føre vitner og fremlegge sitt syn.

Vær klar over at en ungdom er selvstendig part i saken, etter fylte 15 år, og har da krav på egen advokat.